Regióny Prešov

Prešovčania POZOR! V meste schválili nové nariadenie o nakladaní s odpadom

Mestskí poslanci schválili nové VZN o nakladaní s odpadmi. ZDROJ: TASR

PREŠOV – Prešovskí mestskí poslanci na svojom stredajšom zasadnutí schválili nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Dôvodom schvaľovania bola podľa predloženého materiálu potreba implementácie legislatívnych zmien v odpadovom hospodárstve v zmysle schválených noviel zákona o odpadoch.

 

“Ide o zmeny napríklad v spôsobe zberu triedených zložiek a jedlých olejov a tukov, v povinnostiach právnických a fyzických osôb, týkajú sa tiež pravidiel v umiestňovaní zberných nádob a polopodzemných kontajnerov, zmien v prevádzkovaní zberných dvorov či nových povinností v školských zberoch. Okrem toho došlo k zmenám v oblasti zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, zodpovednosti obce za jednotlivé druhy komunálnych odpadov alebo podpory komunitného kompostovania,” uvádza sa v predloženom materiáli.

Zaviesť a vykonávať zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov chce samospráva od nového roka na celom území mesta. Od 1. septembra spustila na sídlisku Šváby pilotný projekt zberu tohto druhu odpadu. Počas testovania chce mesto sledovať vývoj a nedostatky v rámci zberu, ktorý plánuje realizovať raz za týždeň v rámci individuálnej a dvakrát za týždeň pri komplexnej bytovej výstavbe.

Ďalším dôvodom prijatia nového VZN je potreba optimalizácie stojísk zberných nádob. Budovanie a oplocovanie stojiska bude po novom fungovať na dobrovoľnej báze. Takto uzamknuté stojiská budú podľa radnice tvoriť jednu z podmienok zapojenia sa do dobrovoľného množstvového zberu komunálnych odpadov, ktoré mesto pripravuje spustiť v priebehu roka 2023. Aktuálne prešovská samospráva podľa predloženého materiálu po technickej aj finančnej stránke nie je pripravená na zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov. Dôležité je tiež podľa mesta zosúladiť VZN s platnou legislatívou, aby sa tak mohlo uchádzať aj o finančný príspevok z Environmentálneho fondu.

V dôvodovej správe sa tiež uvádza, že v Prešove výška miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad nepokrýva náklady na jeho zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodnenie. “Mesto preto ročne dopláca na túto službu z rozpočtu niekoľko stoviek tisíc eur. Z tohto dôvodu je potrebné prehodnotiť aktuálnu výšku poplatku, aby mesto neporušovalo predmetné zákonné nariadenie,” uvádza sa ďalej v materiáli. Mestský úrad v tejto súvislosti pripravuje aj aktualizáciu VZN o miestnom poplatku za odpad, aktuálne však prebieha pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch, novela by mala vstúpiť do platnosti v novembri.