Regióny Prešov

Občianske združenie žiada zastavenie vydávania stavebných povolení

Mesto chce zvýšiť poplatky. ZDROJ: PIS.sk

PREŠOV – Z dôvodu nekoordinovanej výstavby v lokalite Kráľova hora v Prešove spustilo občianske združenie (OZ) Náš Prešov petíciu. Požadujú, aby do doby vypracovania územno-plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu neboli vydávané ďalšie stavebné povolenia. Chcú vyzbierať viac ako 1000 podpisov, aby sa ňou zaoberalo mestské zastupiteľstvo.

 

Poukazujú na to, že cesta v spomínanej lokalite v súčasnej podobe nespĺňa dopravné a hygienické normy, nedostatočná je jej šírka, chýbajú dažďové zvody a podobne. “Pri jej plánovanom preklasifikovaní na miestnu komunikáciu parametre takejto cesty ani v súčasnosti a už vonkoncom po jej dobudovaní a dobudovaní ďalších rodinných domov nebudú spĺňať príslušné normy. Bude dochádzať k dopravným kolíziám aj ohrozovaniu chodcov. Predovšetkým to bude jediná prístupová cesta pre približne 1100 rodinných domov vybudovaných v lokalite Kráľova hora,” tvrdia petičiari z OZ Náš Prešov.

Petícia za dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu sa týka lokalít nad Rúrkami I a Sídliska III a Mladosť, v zóne Prešov-Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina.

Podľa petičiarov je nutné vo vypracovanej územno-plánovacej dokumentácii naplánovať aj ďalšie komunikácie vedúce z a do lokality Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina a začať ich aj realizovať ešte pred ďalším rozširovaním výstavby v daných lokalitách. Respektíve to mať ako požiadavku na súkromných investorov pred povolením stavby.

Ako uviedla hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová, komunikácia, ktorá vedie na Kráľovu horu, je súčasťou stavby R4 – Severný obchvat mesta Prešov – I. etapa. Jej stavebným objektom je prístupová komunikácia k južnému portálu tunela Bikoš, ktorej prvý úsek bol zrealizovaný. Komunikácia sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti. Informáciou o jej skolaudovaní však mesto podľa jeho hovorkyne nedisponuje, keďže túto stavbu povoľovalo ministerstvo dopravy.

“Obstaranie územného plánu zóny a jeho následné schválenie je v kompetencii mestského zastupiteľstva. V súčasnosti mesto Prešov neobstaráva spracovanie urbanistickej štúdie v predmetných lokalitách ani územného plánu zóny Kráľova hora,” uviedla Rácová.

V zmysle platného ÚPN mesta Prešov sú lokality nad Sídliskom III po katastrálnu hranicu s mestom Veľký Šariš a lokality Rúrky a Hnevlivá dolina určené ako navrhovaná obytná plocha rodinných domov.