Regióny Prešov

Do rekonštrukcií i vybavenia škôl Prešovský kraj investoval takmer 11 miliónov

Ilustračná foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

PREŠOV – Prešovský samosprávny kraj (PSK) aj napriek koronakríze v uplynulom roku pokračoval v rekonštrukciách stredných škôl (SŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Okrem toho poskytol finančné prostriedky aj na ich materiálno-technické vybavenie. Celkovo v oblasti školstva preinvestoval takmer 11 miliónov eur. TASR o tom informovala Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

 

Vo viac ako 15 SŠ bola zrekonštruovaná elektroinštalácia, systém vykurovania alebo telocvične. Výraznejšie sa modernizovali školské objekty v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou, Poprad, Levoča, Bardejov, Humenné, Kežmarok a Svidník.

“Celková preinvestovaná suma z rozpočtu PSK v oblasti školstva vynaložená na rekonštrukcie, ale aj technicko-materiálne vybavenie škôl predstavuje približne 5,3 milióna eur. Župa sa podieľala i na spolufinancovaní projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), programu Interreg, v rámci Operačného programu (OP) Kvalita životného prostredia a iniciatívy Catching-up Regions v spolu 29 krajských SŠ, a to v celkovej výške viac ako 5,5 milióna eur,” povedala Ondriová.

“Som rád, že sme aj v čase pandémie vynaložili nemalé úsilie na to, aby sme skvalitnili priestorové a technické vybavenie našich škôl. Zamerali sme sa na rekonštrukčné práce, ktoré boli nevyhnutné na zefektívnenie prevádzky budov, no tiež na dovybavenie učební, tried, telocviční, školských oddychových zón či jedální. Do niektorých odborných učební pribudli napríklad geodetické prístroje, CNC stroje, sústruhy a plazmové zariadenie, do škôl motorové vozidlá a kamerové systémy,” uviedol predseda PSK Milan Majerský.

PSK vo svojich SŠ investoval financie i do modernizácie telocviční. Tie sa rekonštruovali v Spojenej škole vo Svidníku, v Škole umeleckého priemyslu v Prešove a v Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. Strecha telocvične sa opravovala na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a v Strednej odbornej škole technickej v Humennom.

Investičné akcie boli podľa Ondriovej realizované aj v školských internátoch v Prešove, v Poprade a v Humennom.