Regióny Prešov Bardejov

Bardejovskí poslanci schválili záverečný účet a odmenu kontrolórovi

Zdroj: pixabay.com

BARDEJOV – Bardejovskí mestskí poslanci schválili počas štvrtkového (25. 3.) rokovania zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo formou videokonferencie, záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za uplynulý rok. Mesto podľa hovorcu Štefana Hija dosiahlo napriek pandémii ochorenia COVID-19 pri hospodárení prebytok.

 

Hotovostný prebytok hospodárenia mesta v roku 2020 dosiahol sumu 3,65 milióna eur. Po vylúčení finančných operácií je to 2,4 milióna eur. “Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2020 bol 41,05 milióna eur. V roku 2019 to bolo 37,8 milióna eur, čo znamená medziročný nárast o 3,25 milióna eur. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2020 bol 37,4 milióna eur. Oproti roku 2019 to predstavuje medziročný nárast o 0,7 milióna eur. Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,1 milióna eur, kapitálový rozpočet s prebytkom 372-tisíc eur. Výdavky na investície presiahli úroveň viac ako 7,3 milióna eur,” uviedol pre TASR Hij.

Poslanci počas rokovania neschválili návrh na doplnenie programu rokovania, ktorý predložil poslanec Peter Hudák a týkal sa prijatia smernice na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Rovnako neschválili ani návrh poslanca Alexandra Starinského, ktorý navrhoval doplniť program rokovania o návrh na prijatie uznesenia o postupe verejného obstarávania služieb v oblasti architektúry formou súťaží architektonických návrhov alebo obdobnou formou.

“Poslanci vzali na vedomie správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta a správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulý rok. Taktiež schválili odmenu hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcii v roku 2019 vo výške 15 percent zo súčtu mesačných platov vyplatených za rok 2019,” uviedol Hij. V rámci zmeny programového rozpočtu poslanci okrem iného schválili prostriedky na vypísanie architektonickej súťaže na revitalizáciu kalvárie. Samospráva to v uplynulých dňoch deklarovala v podpísanom memorande o spolupráci medzi Rímskokatolíckou farnosťou sv. Egídia a mestom Bardejov.

Poslanci tiež schválili žiadosti o poskytnutie príspevku na projekt rekonštrukcie mestskej športovej haly v rámci výzvy Fondu na podporu športu, pre projekt týkajúci sa rovnako rekonštrukcie mestskej športovej haly a pre projekt prípravy projektovej dokumentácie cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK v rámci Výzvy pre región 2021, ktorú vyhlasuje PSK. Samospráva podľa Hija hľadá ďalšie, mimorozpočtové zdroje na spomenuté projekty.