Regióny Prešov Top

Aktualizované: V Prešove pochybili pri územnom pláne: Je v ohrození aj diaľničný obchvat?

PREŠOV – Krajské mesto predložilo a schválilo zmeny v územnom pláne, ktoré sú zrejme v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími platnými právnymi normami. Na krajské mesto je to pomerne veľký prešľap. Pochybil mestský úrad, Odbor hlavného architekta mesta Prešov, pochybili poslanci pri schvaľovaní, kto vlastne? Môže prípadná neplatnosť územného plánu negatívne ovplyvniť výstavbu diaľničného obchvatu Prešova?

Čo je územný plán

Územný plán je záväzný dokument, ktorý sa schvaľuje na zasadnutí obecných či mestských zastupiteľstiev, pričom určuje, akým spôsobom sa má využívať územie samosprávy.

“Územný plán definuje rozvoj mesta hlavne z hľadiska jeho funkčného využitia a priestorového usporiadania, tak, aby slúžil čo najširšiemu okruhu občanov mesta a nie individuálnym záujmom. Územný plán musí vznikať ako dohoda medzi jednotlivými používateľmi územia, ktorí sa musia dohodnúť na pravidlách ako sa bude územie využívať. Je nástrojom ochrany hodnôt v území”, povedala pri predkladaní materiálu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prešov na zasadnutí prešovského mestského zastupiteľstva, hlavná architektka mesta Prešov Mária Čutková.

Územný plán poskytuje právnu istotu, akým spôsobom sa má využívať územie obce. V zmysle stavebného zákona by mal byť, istou dohodou všetkých zainteresovaných o budúcom rozvoji obce či mesta.  To predpokladá schopnosť samosprávy vzájomne skoordinovať a zosúladiť všetky záujmy dotknutých orgánov, organizácií, podnikateľov, občanov i samotného mesta či obce. Zdá sa, že v Prešove nielenže nezosúladili záujmy, ale zrejme prekročili aj zákon.

Zmeny a doplnky schvaľovali pre chyby na trikrát

Územný plán sa zvykne po istom čase meniť či dopĺňať, zákon hovorí o jeho aktualizácii každé 4 roky, čo podlieha pomerne komplikovanému procesnému postupu. V Prešove takýchto zmien bolo od roku 1995 už 15. Aj preto hlavná architektka mesta konštatovala, že: „Pre Prešov je potrebné do budúcna sa zaoberať spracovaním nového územného plánu formou externého obstarávateľa.” Teda už pri najbližšej príležitosti už nemeniť a nedopĺňať starý územný plán, ale koncepčne pripraviť úplne nový dokument.

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov dostalo od odboru hlavného architekta mesta Prešov zhruba päťstostranový návrh Zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov na program svojho rokovania už v septembri minulého roku.

Bod programu však stiahla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová pre pochybenie spracovateľov návrhu, a to hneď v úvode rokovania s odôvodnením vzhľadom na skutočnosť, že v závere pracovnej prípravy územného plánu zmien a doplnkov 2015 bola zistená skutočnosť, že z grafickej časti bola vypustená lokalita, ktorá bola predmetom prerokovania a jej funkčné využitie bolo v súlade s požiadavkou vlastníka pozemku a predsedu výboru mestskej časti 5, navrhujem tento materiál stiahnuť rokovania mestského zastupiteľstva, chybu odstrániť a opätovne predložiť do mestského zastupiteľstva.” Primátorka priznala chybu na strane úradu. Prvý neúspech teda mal svoj jasný dôvod.

Druhý pokus o schválenie nastal na zasadnutí prešovského zastupiteľstva 9. novembra 2016. Opozícia argumentovala, že tvorcovia návrhu “v procese schvaľovania tohto územného plánu hrubo odignorovali závažné pripomienky a požiadavky predovšatkým občanov”, ale aj zamestnávateľov, podnikateľov, ale aj poslancov mestského zastupiteľstva, prezentoval poslanec Juraj Hudáč (Smer-SD) stanovisko za dva poslanecké kluby SMER-SD – nezávislí poslanci – SNS i za klub LEPŠÍ PREŠOV.

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov

Poslanec Rastislav Mochnacký (SDKÚ-DS) ako predseda Komisie MsZ mesta Prešov pre územný  plán výstavbu dopravu a životné prostredie sa ohradil voči výčitke z ignorovania pripomienok občanov: “Od toho 30.3.2015, odkedy sa tým zaoberáme, sme odviedli strašne veľa práce, či sa vám to páči alebo nie… návrh má v sebe zabudovaný určitý progres a prispeje k modernizácii mesta. Ak to bude, po vašom návrhu, nejaký paškvil, náš klub (pozn. KDH – SDKÚ-DS – MOST-HÍD – SIEŤ – NOVA) to nepodporí”.

Ďalej uviedol, že príprava návrhu stála cca 150 000 eur a pracovalo sa na ňom 20 mesiacov, i to, že celé úsilie i peniaze „prepadnú”, ak sa návrh neschváli. Paradoxne návrhy na zmenu územného plánu predkladali počas diskusie v rozprave iba poslanci „primátorkinho klubu” KDH – SDKÚ-DS – MOST-HÍD – SIEŤ – NOVA, konkrétne poslankyňa Renáta Fedorčíková a poslanec Stanislav Kahanec, ktorý je zároveň predsedom tohto pravicového klubu.

Územný plán “bez dostatočného konsenzu” schválili všetci prítomní

Ďalší poslanec pravicového klubu Richard Drutarovský (OĽaNO- Nova) konštatoval, že “územný plán ide na schválenie bez dostaočného konsenzu, čo je vážne zlyhanie”, pričom spochybnil korektnosť vyhodonotenia pripomienok obyvateľov zo strany spracovateľov návrhu, teda Odboru hlavného architekta mesta Prešov.

Hlavná architektka mesta na rokovaní konštatovala, že návrh zmien územného plánu je “záväzný dokument, v ktorom je zhmotnená viac ako jeden a pol ročná práca odborného tímu, ktorý sa snažil zapracovať a odborne vyhodnotiť všetky podnety a požiadavky, ktoré v celom procese boli uplatené”. Zjavne sa to ale nepodarilo.

“Treba povedať tak ako je – tu nebola vôľa pristúpiť k návrhom občanov a investorov … v mnohých prípadoch sme si odohnali investorov z tohto mesta,” uviedol poslanec Ľudovít Malaga (Smer-SD).

Aj poslanec Martin Ďurišin (Lepší Prešov) hovoril o neakceptovaní podnetov, no nakoniec návrh podporil: „Tento návrh ignoroval mnohé opodstatnené požiadavky, ale má súvislosť s diaľničným obchvatom Prešova, s R4-kou, ako aj reguláciou vysielačov telekomunikačných operátorov, preto ho náš klub Lepší Prešov podporí.”

Dlhoročný prešovský mestský poslanec Stanislav Kahanec (KDH) konštatoval: “Mal by vzniknúť konsenzus k územnému plánu v prospech občanov i mesta Prešov”.

Dohoda sa zrodila, ale až o viac než dva týždne, pretože poslanci napokon materiál z rokovania stiahli a navrhli rokovať o ňom na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Tomuto mimoriadnemu rokovaniu prešovského mestského zastupiteľstva predchádzalo aj mimoriadne zasadanie komisie pre územný plán za účasti mnohých poslancov. Výsledkom bol kompromisný návrh zmien a doplnkov, ktorý na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva 23.11.2016 podporilo všetkých 29 prítomných poslancov z 31-členného prešovského parlamentu.

Protest prokurátora z apríla 2017, ktorým prokurátor navrhol zrušenie celého všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, však nenašiel pochybenie v prípadnom vyhodnotení resp. nevyhodnotení pripomienok , ale v tom, že „ pri schvaľovaní územného plánu mestským zastupiteľstvom boli schválené také úpravy“ , že „ vo veci je potrebné vrátenie .. do pripomienkového konania“.

Prokurátor namieta

Prokuratúra má právo preskúmavať zákonnosť právnych aktov samosprávy a na základe podnetu pristúpila aj k preskúmavaniu Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Prešov č. 12/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015. Prokurátor namieta de facto skutočnosť poslanci z návrhu vypustili niekoľko častí, v ktorých boli uplatnéné pripomienky orgánov štátnej správy. V proteste sa opiera o stanovisko správneho orgánu, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky.

Zistil však aj závažné pochybenia Mestského úradu v Prešove, resp. spracovateľa návrhu zmien a doplnkov, t. j. zamestnancov Odboru hlavného architekta mesta. Zamestnanci odboru hlavného architekta totiž v procese prípravy zmien územného plánu vystupujú jeden ako obstarávateľ a iný ako spracovateľ dokumentácie. Tí VZN nevyvesili v dostatočnej, zákonom predpísanej lehote 30 dní, ale len po dobu 22 dní (od 29.11.2016 – 20.12.2016), čím zrejme hrubo porušili §27, ods. 3 stavebného zákona. Kompetentní zamestnanci ako spracovatelia návrhu tiež podľa prokurátora nesprávne vyznačili verejnoprospešné stavby v schéme verejnoprospešných stavieb, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

V tomto dokumente tiež chceli hlavnej architektke mesta udeliť kompetenciu, ktorá jej podľa zákona nepatrí. Ide o vydávanie záväzných stanovísk o súlade s Územným plánom mesta Prešov. Prokurátor jasne namieta: „V prípade, že je mesto stavebným úradom – povoľujúcim orgánom v konaniach podľa stavebného zákona, nie je mesto dotknutým orgánom a v tomto prípade mesto nevydáva žiadne stanoviská a v žiadnom prípade nie záväzné stanoviská.”

Zaujímavosťou pri tom je, že spracovateľa návrhu na tento prešľap upozornila aj odborná verejnosť, a to vo forme legálnej a včas podanej pripomienky, ktorá však spracovateľom nebola akceptovaná, a to napriek tomu, že spracovateľ uviedol „čiastočne akceptovaná”. Tu je dôkaz:

 Stanovisko bolo zaslané na vedomie aj primátorke mesta Turčanovej. Aký bol výsledok? Takýto:

V Prešove si však robia po svojom. Zrejme si na mestskom úrade úradníci a architekti zo zákonov ťažkú hlavu nerobia. My sme tu doma – my sme tu páni, čo tam nejaký zákon. Ku každej stavebnej činnosti dávajú stanoviská – dokonca záväzné!

“Nezmyselné stanoviská a zvláštne požiadavky architektov z odboru hlavného architekta už z Prešova odlákali nejdného investora. Videli v meste potenciál progresu. Už nevidia – narazili na úradníkov. Už sa sem nikdy nevrátia. A to je hrozné konštatovanie!” povedal poslanec Ďurišin.

Územný plán má ale náväznosť na niekoľko významných projektov a stavieb, ktoré v Prešove plánovali. Asi najviac otáznikov teraz vyvoláva otázka výstavby medializovaného diaľničného obchvatu, ktorý Prešov potrebuje ako soľ, o ktorú, mimochodom, už tiež prišiel. Výstabu prešovského diaľničného obchvatu nedávno podpísal aj minister dopravy Árpád Érsek (MOST-Híd). A teraz si ho stopne sama radnica svojou neschopnosťou? Na odozvu protestu prokurátora a výsledok celej záležitosti si bude ešte potrebné počkať.

Po zverejnení článku bola do redakcie glob.sk doručená reakcia Ing.arch. Čutkovej, hlavnej architektky Mesta Prešov, ktorá namietala voči tvrdeniam obsiahnutým v článku. Po vyhodnotení námietok sme sa rozhodli informácie o pracovných a podnikateľských aktivitách pani Čutkovej vymazať a za zverejnenie nepravdivých, difamujúcich a zavádzajúcich informácií sa Ing.arch. Čutkovej, hlavnej architektke Mesta Prešov, ospravedlňujeme.

Autor: Redakcia; Foto: Redakcia, FB/ Slávka Pavlovská, SITA/Viktor Zamborský