Regióny Prešov Kežmarok

Kežmarok sa pre zmenu hranice územia obrátil na Najvyšší správny súd

Ilustračné foto. Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

KEŽMAROK – Mesto Kežmarok nesúhlasí s rozsudkom Krajského súdu v Prešove o zrušení zápisu zmeny hranice katastrálneho územia obce Ľubica a Kežmarku, aby časť sídliska Juh bola opäť súčasťou obce Ľubica. V stredu preto podalo voči rozhodnutiu kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd. Ako informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie Mestského úradu v Kežmarku, rozsudok Krajského súdu z 3. júna 2021 bol právnemu zástupcovi mesta podľa jej slov doručený 23. septembra 2021.

 

“Napriek tomu, že mesto Kežmarok požadovalo Krajský súd o verejné pojednávanie, ten rozhodol bez našej prítomnosti. A to i napriek tomu, že mesto bolo súdom určené za spoločného zástupcu 1463 obyvateľov sporného územia. Krajský súd sa s našimi argumentami v odôvodnení nevysporiadal a ani jednou vetou sa nevyjadril k vôli ľudí ostať Kežmarčanmi,” uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Sporným územím medzi Kežmarkom a Ľubicou je územie s rozlohou približne 12 hektárov, na ktorom v súčasnosti leží časť sídliska Juh, kde žije viac ako 4000 obyvateľov. Sídlisko vzniklo v období, keď Ľubica bola súčasťou mesta Kežmarok. Katastrálna hranica v niektorých prípadoch prechádza priamo cez jednotlivé byty. Samotní obyvatelia tohto územia sa podľa Soskovej niekoľkokrát vyjadrili, či už prostredníctvom referenda v roku 1991, alebo petícií, že chcú zostať bývať v Kežmarku. Pozemky boli do zápisu zmeny územného plánu katastrálneho územia priradené Kežmarku, ale sú stále vo vlastníctve obce Ľubica. Podľa Ferenčáka aj preto mesto Kežmarok na nich nikdy nemohlo vykonať žiadne výrazné úpravy a zmeny.

“Podielové dane za obyvateľov sporného územia brala niekoľko rokov obec Ľubica, rovnako ako dane z nehnuteľností na tomto území. Napriek tomu sa mesto o týchto obyvateľov, ktorých berieme za svojich, staralo a vždy sa starať bude,” dodal Ferenčák.

“Správny senát Krajského súdu v Prešove rozhodol 3. júna 2021 v predmetnej veci rozsudkom, ktorým zrušil zápis zmeny hranice katastrálneho územia Ľubica a katastrálneho územia Kežmarok v katastri nehnuteľností, ktorý vykonal katastrálny odbor Okresného úradu Kežmarok dňa 25. mája 2018. Vec vrátil žalovanému katastrálnemu odboru OÚ Kežmarok na ďalšie konanie. Zároveň súd priznal žalobcovi obci Ľubica nárok na úplnú náhradu trov konania voči žalovanému. Ďalším účastníkom súd náhradu trov konania nepriznal,” uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová s tým, že rozsudok správneho senátu KS v Prešove nadobudol 28. septembra 2021 právoplatnosť. Kasačná sťažnosť v danej veci Krajský súd v Prešove zatiaľ doručená nebola.