Domáca Regióny Prešov Ekonomika Humenné

Humenčania si za likvidáciu odpadu priplatia. Zvyšovať sa majú aj ďalšie dane

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

HUMENNÉ – Obyvatelia Humenného zaplatia na budúci rok za vývoz komunálneho odpadu o takmer šesť eur viac ako doteraz. Humenskí poslanci o tom rozhodli zmenou všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad. Zvyšovali a upravovali pritom aj ďalšie dane.

 

Poplatok za komunálny odpad sa zo súčasných 13,51 eura zvýši na 19,49 eura na osobu. Poslaneckým návrhom sa do nariadenia dostala 50-percentná zľava z poplatku pre dôchodcov od 62 rokov. Ako uviedla Michaela Dochánová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, zvýšenie poplatkov súvisí s novým zákonom, ktorým vláda zvýšila poplatky za skládkovanie odpadu. Podľa nového systému závisí suma, ktorú obce a mestá zaplatia za skládkovanie zmesového odpadu, od úrovne jeho vytriedenia. Technické služby (TS) mesta Humenné už teraz platia za uloženie odpadu na skládke 7 eur z pôvodných 5,30 eura a na budúci rok stúpne zákonný poplatok za skládkovanie na 12 eur, v prípade, ak sa udrží miera separácie odpadu. „V roku 2020 bude nárast nákladov na skládkovanie pokračovať bez toho, aby ich humenská samospráva či TS vedeli ovplyvniť. Samozrejme, je k tomu potrebné prirátať aj vyššiu sumu za uskladnenie komunálneho odpadu na skládke, ktorú kúpila v tomto roku súkromná firma. Z toho dôvodu pristúpilo mesto Humenné k opatreniam a poslanci sa uzniesli na novom nariadení, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2020,“ vysvetlila Dochánová.

Poslanci okrem poplatku za odpad zvýšili aj sadzbu dane z bytov, a to z pôvodných 0,15 eura za meter štvorcový na 0,20 eura. Pri prepočte za byt vo výmere 80 metrov štvorcových tak stúpne daň o štyri eurá ročne z 12 na 16 eur. Zvýšenie dane prinesie do mestskej pokladne 30-tisíc eur. Poslanci zároveň odsúhlasili aj zvýšenie vekovej hranice pre zľavu dane z nehnuteľnosti a dane za psa zo 62 na 64 rokov. Je to dôsledkom zvýšenia veku odchodu do dôchodku. Zvýšenie tejto hranice prinesie do rozpočtu dane z nehnuteľnosti 14 500 eur a dane za psa 420 eur. Správca dane pritom zníženie uplatní automaticky na základe údajov z evidencie daňovníkov.

Zvýšenie dane prinesie do mestskej pokladne 30-tisíc eur. Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

Mesto stanovilo aj dane za rozkopanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene, a to vo všetkých prípadoch, keďže podľa predkladateľov návrhu aj pri rekonštrukciách dochádza k záberu verejného priestranstva a obmedzeniu jeho využitia. Nariadenie zaviedlo špecifikáciu s rozdielnymi sadzbami daní za rozkopanie priestranstiev, keď z dôvodu výstavby podzemných inžinierskych sietí alebo rekonštrukcie existujúcich inžinierskych sietí, pokiaľ sa mení ich trasa, ostáva sadzba nezmenená vo výške 0,332 eura za meter štvorcový na deň. Nová je sadzba pri rekonštrukciách s nezmenenou trasou, alebo pri ich údržbe, ktorú stanovili na 0,100 eura za meter štvorcový za deň.

Zmenou všeobecne záväzného nariadenia zároveň nebudú vyrúbené dane z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ktoré v úhrne nepresiahnu dve eurá. Zároveň došlo k oslobodeniu dane pre predajné automaty, ktorých prevádzkovateľom je mesto alebo organizácie, ktorých zriaďovateľom a zakladateľom je mesto.

Poslanci schválili na svojom zasadnutí aj ďalších päť všeobecne záväzných nariadení (VZN). Je medzi nimi nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, kde nastala zmena v súvislosti s distribúciou kompostovacích zásobníkov pre biologicky rozložiteľný odpad. Upravilo sa aj VZN o povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a osobitného užívania verejného priestranstva na území mesta. Tiež nariadenie o výkone taxislužby, ktoré sa týka zriadenia a určovania stanovíšť vozidiel taxislužby na miestnych komunikáciách vo vlastníctve mesta. Novým nariadením sa okrem iného zmení umiestnenie stanovíšť taxislužby pri autobusovej stanici, čím narastie ich počet zo sedem na deväť.

Menia sa nariadenia aj o taxislužbách. Zdroj: pixabay.com

Poslanci zároveň prijatím všeobecne záväzného nariadenia zrušili doterajšie VZN o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov platné od roku 2003. Dôvodom bola neaktuálnosť viacerých ustanovení nariadenia. Nové je nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Humenné, ktoré presne definuje procesy pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Poslanci ho prijali na základe tohtoročnej kontroly Najvyššieho kontrolný úrad SR. Okrem iného nariadenie umožňuje rozhodovať o výške dotácie na návrh príslušnej komisie primátorovi mesta do sumy 1000 eur. Dotácie v hodnote 1 000 až 3 000 eur môže schváliť primátor po prerokovaní mestskou radou a dotácie nad 3 000 eur musia byť schválené mestským zastupiteľstvom.

Zastupiteľstvo schválilo aj nový participatívny rozpočet mesta. „Jeho cieľom je umožniť obyvateľom mesta Humenné zapojiť sa do rozhodovania samosprávy a priblížiť jej fungovanie širokej verejnosti,“ uviedla Dochánová. V rámci participatívneho rozpočtu budú môcť Humenčania rozhodovať napríklad o realizácii rôznych projektov, ktorých financovanie bude kryté z verejných výdavkov. „Obyvatelia mesta tak sami rozhodnú, na čo poputuje časť peňazí z rozpočtu mestskej pokladnice formou hlasovania za jednotlivé projekty,“ dodala Dochánová. Na rok 2020 počíta humenská samospráva v participatívnom rozpočte so sumou 12 tisíc eur.